ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Presentació

Demana'ns més informació

Objectiu

 • Adquirir els coneixements i les aptituds per desenvolupar un ampli ventall de funcions professionals en l'àmbit financer.
   
 • Ampliar el domini de les tècniques operatives, de valoració i estratègiques en tot tipus d'actius i instruments financers.
   
 • Superar els exàmens de certificació de EFFAS i ACIIA per obtenir els títols Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) i Certified International Investment Analyst (CIIA).

Participants

Son candidats a les certificacions professionals CEFA® i CIIA® aquells professionals que treballen en les següents àrees:
 • Banca d’inversions: Anàlisi financera, tresoreria i mercat de capitals, finances empresarials, finançament estructurat, disseny i emissió de valors, fusions i adquisicions, finançament de projectes, private equity, etc.
   
 • Gestió d’actius i carteres: Gestió de riscs i actius, anàlisi i mesura de resultats, banca privada, etc.
   
 • Consultoria en gestió i inversions
   
 • Comptabilitat i auditoria
   
 • Relacions amb inversions i gestió de clients
   
 • Professors i investigadors universitaris

Temari

Àrea d’Anàlisi i Valoració de Títols de Renda Variable 
(Equity Valuation and Analysis)
 
 1. Estructura i mercats de renda variable
 2. Cicle de vida sectorial
 3. Anàlisi del sector i de les empreses que el componen
 4. Comprendre l’empresa
 5. Models de valoració d’accions

Àrea de Comptabilitat i d’Anàlilsi d’Estats Comptables 
(Financial Accounting and Financial Statement Analysis)
 1. Entorn de la informació financera
 2. Marc per a la preparació i presentació dels estats financers
 3. L’estat dels fluxos de caixa (comptes de tresoreria)
 4. El compte de resultats: reconeixement dels ingressos i despeses
 5. Actius, passius i recursos propis
 6. Combinació de negocis
 7. Transaccions en divises
 8. Informes financers i anàlisi dels estats financers
 9. Instruments analítics per obtenir informació dels estats financers
 10. Instruments analítics per a l’estimació de la rendibilitat i el risc

Àrea de Finances Empresarials (Corporate Finance)
 1. Fonaments de les finances empresarials
 2. Decisions financeres a llarg termini
 3. Decisions financeres a curt termini
 4. Estructura de capital i política de dividends
 5. Fusions i adquisicions
 6. Finances corporatives internacionals

Àrea d’Anàlisi i Valoració de Títols de Renda Fixa 
(Bond Valuation and Analysis)
 1. Instruments i mercats financers
 2. Valor temporal del diner
 3. Bons amb warrants
 4. Bons convertibles
 5. Bons rescatables
 6. Bons amb cupons variables (FRN)
 7. Bons hipotecaris
 8. Estratègies de gestió de carteres de renda fixa

Àrea d’Economia (Economics)
 1. Macroeconomia
 2. Macrodinàmica
 3. Economia internacional i mercat de divises

Àrea d’Anàlisi i Valoració d’Instruments Derivats (Derivative Valuation and Analysis)
 1. Instruments i mercats financers
 2. Anàlisi de derivats i altres productes

Àrea de Gestió de Carteres (Portfolio Management)
 1. Teoria moderna de carteres
 2. Política d’inversió
 3. Assignació d’actius
 4. Gestió i anàlisi d’actius i passius
 5. Pràctica de la gestió de carteres
 6. Mesura del comportament (performance) de la cartera
 7. Gestió de la inversió institucional
 8. Finances conductuals

Àrea de Marc Normatiu, Ètica, Estructura del Mercat i Fiscalitat 
(Àrea Pròpia del Curs a Espanya: Nivell CEFA)
 1. Estructura del mercat i marc normatiu i comptable
 2. Ètica del mercat
 3. Fiscalitat d’operacions financeres

Professorat

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, cal lliurar la següent documentació:
 1. Formulari d'inscripció, currículum actualitzat, còpia de la titulació i dues fotografies.
   
 2. Entrevista orientativa. La delegació del Comitè CIIA a Barcelona, valorarà les diferents candidatures i comunicarà per escrit la seva decisió als candidats.
Procediment de pagament 
Un cop admès al Programa CEFA i CIIA s'ha d'abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l'import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: cursos@iefweb.org.


La resta de la totalitat dels drets d'inscripció s'hauran d'abonar abans de l'inici del curs. La renúncia al curs s'haurà de comunicar a l'IEF amb una setmana d'antelació, com a mínim, de l'inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d'un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació