ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Gestió de Riscos Financers (FRM)

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Abril 2019 / Abril 2020
  144h lectivas presencials

 • Horari

  Divendres de 16.30h a 21h i dissabte de 9h a 13.30

 • Matrícula

  5.000 euros

 • Lloc

  IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2a 08029 BCN)

 • Programa detallat

Objectiu

 • Preparació de l'examen Financial Risk Manager (FRM) de nivell 1 y 2 de la Global Association of Risk Professionals (GARP).
   
 • Visió panoràmica i de detall de la gestió del risc d’una entitat financera, i dels usos interns del capital econòmic per a millorar l’assignació interna dels recursos.
   
 • Funcionament de les eines i metodologies per mesurar riscos de mercat, de crèdit i operacionals.

Participants

 • Gestors i col·laboradors en departaments de risc i mercats de tot tipus d’entitats financeres.
 • Responsables financers i de control de riscos d’empreses no financeres.
 • Analistes de risc de crèdit d’entitats financeres.
 • Gestors de carteres i analistes.
 • Professionals de tresoreria bancària.
 • Consultors i analistes de risc en entitats de rating o de serveis financers en general.
 • Professionals de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva.
 • Altres consultors, acadèmics i professionals vinculats a la gestió de riscos.
 
Coneixements previs recomanats
Els participants requereixen a priori d’uns coneixements tècnics (matemàtics i estadístics) suficients per al seguiment òptim del curs, un nivell d’anglès de lectura apropiat així com un cert coneixement de l’operativa bancària dels mercats financers i els seus productes, i una correcta comprensió de la terminologia dels instruments financers. Preferiblement els assistents haurien de tenir titulació universitària. En cas contrari, una elevada experiència serà el requisit alternatiu  recomanat per realitzar el curs.

Temari

 • Fonaments de Gestió del Risc
 • Probabilitat i Estadística
 • Mètodes de Simulació
 • Equities, Divises i Mercaderies
 • Instruments de Renda Fixa
 • Derivats Financers
 • Tipus de Riscos i identificació de Factors de Risc
 • Risc de Mercat: Metodologies VaR
 • Risc de Mercat: Backtesting i Stress Testing
 • Risc Crèdit I: Mètodes Actuarials
 • Risc Crèdit II: Mètodes Mark to Market
 • Models Comercials de Risc de Crèdit 
 • Exposició creditícia
 • Derivats de Risc de Crèdit risc Operacional
 • Risc Sobirà i avaluació de Risc País
 • Gestió Integral del Risc
 • Hedge Funds
 • Nou Acord de Capitals: Basilea II i Basilea III
 • Estudi de casos reals

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, és necessari lliurar la documentació següent:
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies

Aquesta documentació es pot lliurar per mail a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció del Màster, es citarà als candidats per a una entrevista orientativa d'admissió. La direcció de l'IEF comunicarà a l'interessat, el resultat de la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
 
 
Procediment de pagament
Un cop admès al Programa Superior de Gestió Patrimonial s'ha d'abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l'import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: jsellares@iefweb.org.  

La resta de la totalitat de els drets d'inscripció s'ha d'abonar abans de l'inici del curs. La renúncia al curs s'ha de comunicar a l'IEF, com a mínim, amb una setmana d'antelació de l'inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074  o a través d'un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers. 

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.
 

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Inversió Alternativa. Noves tendències

Descriu amb un enfocament centrat en la innovació i desenvolupament recents, el panorama actual de les inversions alternatives.

Més informació

Compliance per a entitats financeres

Coneixements en les definicions, conceptes, responsabilitats i particularitats de les funcions del Compliance Officer en el món bancari i financer.

Més informació

Productes Estructurats

Composició i valoració dels productes estructurats.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions

Conceptes i aplicacions essencials dels futurs i les opcions.

Més informació

Programa Superior de Productes Financers Derivats

Sistemes de negociació, liquidació i compensació. Estratègies de cobertura, especulació i arbitratge sobre diferents subjacents.

Més informació

Programa Superior de Riscos Financers

Gestió de riscos financers amb èmfasi en els diferents aspectes a aplicar de la normativa vigent. 

Més informació

Gestió de Riscos Financers (FRM)

Conté els continguts requerits per la certificació Financial Risk Manager (FRM™) de nivell 1 y de nivel 2 de la...

Més informació