Com valorar una start-up i quins mètodes de valoració són més adequats?

La valoració d’empreses de nova creació o start-ups comporta una complicació que no presenten empreses ja en fase de maduració, ja que la informació que disposem d’aquestes noves empreses és com menys escassa, així com la dificultat d’estimar el seu risc. En el present document s’intenta oferir solucions i mostrar diferents metodologies per a ajudar […]

Read More…

STO: pot una empresa finançar-se emetent tokens de forma regulada?

La present Nota ODF analitza la figura de les STOs(security token offerings) com a evolució del finançament de projectes empresarials a través de l’emissió de tokens utilitzant la tecnologia blockchain. Les STOs pretenen aprofitar els avantatges de les trucades ICOs (initial coinofferings), però adaptant-les a un entorn regulat que permeti dotar de seguretat jurídica a aquest fenomen tant per a emissors com per a inversors […]

Read More…

Transformació dels canals d’intermediació de l’estalvi. El paper de les fintech. Una especial consideració als «robo advisors»

El endurecimiento de las exigencias de solvencia de las entidades crediticias, en un contexto de tipos de interés en mínimos y de coste de capital en máximos, ha intensificado la transformación del sistema de intermediación del ahorro en la zona euro. Éste transita cada vez menos por las entidades crediticias, que se ven sustituidas por los mercados de capitales. […]

Read More…