Domina la gestió financera de l'empresa

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Curs d'especialització

Cash Management a l’empresa

Idioma: Cat/Cast

17
Hores lectives
26
Edició
  • Data d'inici / Data de finalització:
    MAR 15
    MAR 23
  • Horari: Divendres 17 a 21 i Dissabte de 9 a 13:30
  • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

La complexitat de l’actual entorn empresarial es caracteritza per una forta incertesa econòmica i política, com lamentablement ja coneixem. La reducció del crèdit, l’augment de la morositat i la reducció del capital corrent o circulant i l’imparable avanç de les tecnologies aplicades a les Finances són ingredients que completen la situació. En aquestes circumstàncies, els responsables de les àrees financeres de les empreses i, principalment, de les seves tresoreries deuen (encara més) planificar les seves actuacions i optimitzar la gestió dels recursos possibilitant un creixement rendible i, addicionalment, generar el suficient valor per als accionistes.

El programa d’aquest Curs situa i destaca convenientment la funció de la Tresoreria no només en relació amb la Direcció Financera sinó també, i molt principalment, en relació amb la resta de l’empresa. Per a tot això, s’haurà de dissenyar l’organització interna de manera eficaç, decidint a cada moment el millor instrument de gestió, preveient amb la suficient antelació la liquiditat esperada, finançant convenientment els eventuals dèficit de liquiditat, rendibilitzant els possibles excedents monetaris i, principalment, dominant les tècniques de relació i negociació bancàries. Punt de crucial importància és així mateix el relatiu a l’impacte que les empreses online i les noves tecnologies (les trucades Fintech) significaran per a les empreses i els Bancs.

1. EL NUEVO ENTORNO FINANCIERO: roles, elementos y relaciones – La importancia de la Tesorería ante la situación actual de crisis. – El / la Tesorero/a: áreas de actuación y grado de interdependencia con el resto de la empresa.

2. LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA Y LAS POSIBLES NUEVAS TENDENCIAS – ¿Qué se espera de las nuevas tesorerías? – Tendencias esperadas de los instrumentos – El uso de la tecnología – La externalización

3. LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – ¿Cuáles son los contenidos de las distintas Políticas e instrumentos en tesorería? – ¿Qué instrumentos operativos de pagos y cobros son más aconsejables? – Caso particular: el riesgo de crédito de clientes, Políticas de Riesgo de Clientes y la morosidad – Instrumentos bancarios y no bancarios para la financiación de déficits y de excedentes – Criterios de decisión para cada uno de ellos: ¿cuál conviene en cada momento y cómo negociarlo con las entidades financieras? – Caso particular: la financiación más allá de los Bancos…. ¿es posible? ¿cómo? – Las garantías y avales bancarios

4. PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE TESORERIAS – ¿Centralizar o seguir como estamos? Pros y contras – ¿Qué centralizar? ¿Dónde? ¿Y en Finanzas? – Caso particular: Cash-Pooling – Contratos, relaciones, procesos – Reparto de funciones – Fases para llegar a la centralización – Riesgos y oportunidades a la hora de centralizar las tesorerías de un grupo

5. IMPACTO DE TODO ELLO EN LAS RELACIONES BANCARIAS – Tipos y Objetivos de la negociación bancaria – Aspectos tácticos a considerar – Cómo establecen ambas partes las negociaciones – El Negocio Bancario – Cómo medir el coste de la relación bancaria – Señales de alerta a evitar – Las Fintech : ¿son una amenaza o una oportunidad?

6. BARRERAS Y OPORTUNIDADES – Algunas barreras a superar – Oportunidades (y algunas reflexiones…) – Un punto de esperanza (a pesar de todo)

Eminentment participativa, basant-se en l’exposició dels temes tractats i en l’intercanvi d’experiències entre tots els participants. Així mateix, es procedirà a la discussió de temes actuals de tresoreria juntament amb la realització d’algun cas pràctic

Dirigit a:
Directors/as Financers/as, Responsables de Tresoreria i de Comptabilitat, Controllers i a totes aquelles persones les carreres professionals de les quals estiguin relacionades amb la gestió professional de les finances i de la tresoreria de l’empresa. També per a estudiants d’últims anys de carreres econòmiques, o afins. Finalment, serà de gran utilitat als Responsables d’Entitats Financeres, els qui tindran l’ocasió de veure, des de l’altre costat’, l’òptica de les empreses.

Per formalitzar la inscripció al programa, es necessari entregar la documentació següent:
  • Formulari d’inscripció
  • Currículum actualitzat
  • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot lliurar per correu electrònic a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció de l’IEF, es comunicarà a l’interessat via e-mail la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
Procediment de pagament
Un cop admès al curs Cash Management, s’ha d’abonar, en concepte de reserva plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org.
La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació abans de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Xavier Olsina Pau

Xavier Olsina Pau

Economista per UB, especialitzat en Finances d’Empresa. Censor Jurat de Comptes-Auditor. Professor de Finances i Cash Management a UB, IEF, UPF-BSM, Cambra de Comerç de Barcelona, Universitat de Vic, EAE i Universidad de Oviedo/IUDE Ha estat Financer i Tresorer dels grups: Agbar, SEAT-VW i Enher/ENDESA

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació