Un Postgrau. Dues certificacions.
Oportunitats il·limitades

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Postgrau d’Analista Internacional de Mercats Financers

Els títols CEFA® i CIIA® acrediten la capacitat i coneixements d’analista/gestor i, a més, són acceptats per els països membres de la comunitat financera europea i internacional.

Idioma: Català i castellà

300
Hores lectives
600
alumnos formados
 • Data d'inici / Data de finalització:
  OCT 01
  JUN 30
 • Horari: De dilluns a dijous de 18:15h a 21:15h
 • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

 • Adquirir els coneixements i les aptituds per desenvolupar un ampli ventall de funcions professionals en l’àmbit financer.
 • Ampliar el domini de les tècniques operatives, de valoració i estratègiques en tot tipus d’actius i instruments financers.
 • Superar els exàmens de certificació de EFFAS i ACIIA per obtenir els títols Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) i Certified International Investment Analyst (CIIA).
Àrea d’Anàlisi i Valoració de Títols de Renda Variable 
(Equity Valuation and Analysis)
 1. Estructura i mercats de renda variable
 2. Cicle de vida sectorial
 3. Anàlisi del sector i de les empreses que el componen
 4. Comprendre l’empresa
 5. Models de valoració d’accions
Àrea de Comptabilitat i d’Anàlilsi d’Estats Comptables
(Financial Accounting and Financial Statement Analysis)
 1. Entorn de la informació financera
 2. Marc per a la preparació i presentació dels estats financers
 3. L’estat dels fluxos de caixa (comptes de tresoreria)
 4. El compte de resultats: reconeixement dels ingressos i despeses
 5. Actius, passius i recursos propis
 6. Combinació de negocis
 7. Transaccions en divises
 8. Informes financers i anàlisi dels estats financers
 9. Instruments analítics per obtenir informació dels estats financers
 10. Instruments analítics per a l’estimació de la rendibilitat i el risc
Àrea de Finances Empresarials (Corporate Finance)
 1. Fonaments de les finances empresarials
 2. Decisions financeres a llarg termini
 3. Decisions financeres a curt termini
 4. Estructura de capital i política de dividends
 5. Fusions i adquisicions
 6. Finances corporatives internacionals
Àrea d’Anàlisi i Valoració de Títols de Renda Fixa
(Bond Valuation and Analysis)
 1. Instruments i mercats financers
 2. Valor temporal del diner
 3. Bons amb warrants
 4. Bons convertibles
 5. Bons rescatables
 6. Bons amb cupons variables (FRN)
 7. Bons hipotecaris
 8. Estratègies de gestió de carteres de renda fixa
Àrea d’Economia (Economics)
 1. Macroeconomia
 2. Macrodinàmica
 3. Economia internacional i mercat de divises
Àrea d’Anàlisi i Valoració d’Instruments Derivats (Derivative Valuation and Analysis)
 1. Instruments i mercats financers
 2. Anàlisi de derivats i altres productes
Àrea de Gestió de Carteres (Portfolio Management)
 1. Teoria moderna de carteres
 2. Política d’inversió
 3. Assignació d’actius
 4. Gestió i anàlisi d’actius i passius
 5. Pràctica de la gestió de carteres
 6. Mesura del comportament (performance) de la cartera
 7. Gestió de la inversió institucional
 8. Finances conductuals
Àrea de Marc Normatiu, Ètica, Estructura del Mercat i Fiscalitat
(Àrea Pròpia del Curs a Espanya: Nivell CEFA)
 1. Estructura del mercat i marc normatiu i comptable
 2. Ètica del mercat
 3. Fiscalitat d’operacions financeres

L’IEF ofereix un programa en metodologia presencial per la preparació dels exàmens en el que es combina de forma sistemàtica casos pràctics amb classes teòriques. L’orientació pràctica es realitza a través dels casos seleccionats i proposats pels responsables de les diferents àrees. La formació es complementa amb seminaris i conferències de temes d’actualitat

Son candidats a les certificacions professionals CEFA® i CIIA® aquells professionals que treballen en les següents àrees:
 • Banca d’inversions: Anàlisi financera, tresoreria i mercat de capitals, finances empresarials, finançament estructurat, disseny i emissió de valors, fusions i adquisicions, finançament de projectes, private equity, etc.
 • Gestió d’actius i carteres: Gestió de riscs i actius, anàlisi i mesura de resultats, banca privada, etc.
 • Consultoria en gestió i inversions
 • Comptabilitat i auditoria
 • Relacions amb inversions i gestió de clients
 • Professors i investigadors universitaris
Per formalitzar la inscripció al programa, cal lliurar la següent documentació:
 1. Formulari d’inscripciócurrículum actualitzat, còpia de la titulació i dues fotografies.
 2. Entrevista orientativa. La delegació del Comitè CIIA a Barcelona, valorarà les diferents candidatures i comunicarà per escrit la seva decisió als candidats.
Procediment de pagament 
Un cop admès al Programa CEFA i CIIA s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: infoief@iefweb.org.
La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’hauran d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’haurà de comunicar a l’IEF amb una setmana d’antelació, com a mínim, de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

José Saéz Madrid

José Saéz Madrid

Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Actuari d'Assegurances. Professor titular de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Membre del IEAF i del grup d'Investigació IAFI a la UB, coautor de tres llibres sobre Matemàtiques Empresarials i un sobre Matemàtica Financera. Autor de diversos articles de recerca en revistes especialitzades.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació