Aconsegueix el teu màxim
potencial professional

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Programa Intensiu EIP i EFA

Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per obtenir les certificacions professionals europees d’EFPA (EIP European Investment Practitioner, i EFA European Financial Advisor). L'EIP té 40 hores presencialss i l'EFA té 64 hores presencials.

Idioma: Català i castellà

310
Hores lectives
6a Edició
Metodologia semipresencial
  • Data d'inici / Data de finalització:
    SET 27
    MAR 28
  • Horari: Divendres de 17h a 21h i Dissabtes de 9h a 13h
  • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats. L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per la certificació d’EFPA Euroepan Financial Advisor™ (EFA).

NIVELL I

Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis

1. Conceptes de la gestió de patrimonis
2. Entorn i canvis en la gestió de patrimonis
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió

Un.2 Càlcul Financer i Introducció a la teoria de Carteres

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres

Un.3 Fonaments de la Inversió

1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris

Un.4 Mercats financers

1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos

Un.5 Fons d’Inversió

1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons

Un.6 Assegurances i Plans de Pensions

1. Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: Empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions

Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu

1. Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers

Un.8 Compliment Normatiu i Ètica

1. Compliment normatiu
2. Ètica en l’assessorament financer

NIVELL II

Un.9 Teoria de Carteres i Rendes Financeres

1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

Un.10 Mercats Financers I. Renda Fixa

1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa

Un.11 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica

1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsari
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura

Un.12 Anàlisi Tècnica

1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot

Annex

Un.13 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)

1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

Un.14 Fons i Societats d’Inversió

1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge

Un.15 Crèdit i Inversió Immobiliària

1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

Un.16 Planificació Financera i Ètica

1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer

Un.17 Planificació Fiscal

1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

Un.18 Resum-Compendi i Preparació Examen 

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.

Un cop admès el programa d’Assessor Financer Europeu s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org . La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’haurà de comunicar a IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN 0182-6035-49-0201507074.

  • Matrícula EIP (EFA NI) – 1200€
  • Matrícula EFA NII – 1850€
  • Matrícula EFA NI+NII – 2700€

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació