ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Programa Intensiu EIP i EFA

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Setembre 2018 / Desembre 2018
  EIP: Abril-Juny / EFA: Setembre-Desembre

 • Horari

  Divendres de 17h a 21h, i Dissabtes de 9h a 13h

 • Lloc

  IEF

Objectiu

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats. L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per la certificació d’EFPA Euroepan Financial Advisor™ (EFA). 

Participants

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar. 

Temari

NIVELL I


Un.1 Introducció a l'Assessoria i Gestió de Patrimonis

1. Conceptes de la gestió de patrimonis
2. Entorn i canvis en la gestió de patrimonis
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d'inversió
4. L'obtenció d'informació i l'assignació de carteres d'inversió dels clients
5. Planificació de la inversió

Un.2 Càlcul Financer i Introducció a la teoria de Carteres

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d'operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres

Un.3 Fonaments de la Inversió

1. Anàlisi d'indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris

Un.4 Mercats financers

1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos

Un.5 Fons d'Inversió

1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d'inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d'inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons

Un.6 Assegurances i Plans de Pensions

1. Concepte i tipus d'assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d'assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l'assegurança: Empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions

Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu

1. Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers

Un.8 Compliment Normatiu i Ètica

1. Compliment normatiu
2. Ètica en l'assessorament financerNIVELL II

Un.9 Teoria de Carteres i Rendes Financeres

1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d'inversió i assignació d'actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

Un.10 Mercats Financers I. Renda Fixa

1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d'anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa

Un.11 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica

1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsari
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d'indicadors de conjuntura

Un.12 Anàlisi Tècnica

1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot

Annex

Un.13 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)

1. Recordatori de conceptes bàsics d'instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

Un.14 Fons i Societats d'Inversió

1. Fons i societats d'inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d'inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge

Un.15 Crèdit i Inversió Immobiliària

1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

Un.16 Planificació Financera i Ètica

1. Pràctica d'assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l'assessorament financer

Un.17 Planificació Fiscal

1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

Un.18 Resum-Compendi i Preparació Examen 

Procés d'incripció

Un cop admès el programa d’Assessor Financer Europeu s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org. La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’haurà de comunicar a IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN 0182-6035-49-0201507074.
 
**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació